Latest Posts »
Latest Comments »
Popular Posts »

ความก้าวหน้าของโครงการ

Written by admin on February 26, 2004 – 06:24

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ที่ 7/2547 (เดือนกุมภาพันธ์ 2547)
ความก้าวหน้าของโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียน
จากทุกอำเภอและกิ่ิิงอำเภอ ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

ดร. สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุก อำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ครั้งที่ ๒ / ๒๕๔๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ โดยมีนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาการ และนายสุนัย จุลพงศธร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
•รมช.ศธ. ได้เปิดเผยถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้ ดังนี้
๑. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์สำหรับแก้ไขปัญหาเด็กยากจนและด้อย โอกาส ได้นำคณะกรรมการที่ประกอบด้วย รมช.ศธ,ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและผู้ทรง คุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา เข้ารับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
๑.๑ให้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) ในคราวเดียว จำนวน ๙๒๑ คน
๑.๒ ให้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในส่วนรายได้ของผู้ปกครองรวมกัน ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๓ ให้มีการคัดเลือกโดยวิธีการทดสอบเหมือนทุนรัฐบาลทั่วไป
๒. กระทรวงศึกษาธิการได้รับการอนุมัติเงินจำนวน ๕๐,๑๑๓,๗๓๒ บาท ซึ่งเป็นเงินรายได้โครงการออกสลากแบบพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัวและ ๒ ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการดำเนินโครงการทุน การศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี)
๓. เนื่องจากระยะเวลาในการรับสมัครที่กำหนดไว้เดิมค่อนข้างสั้น ข้อมูลข่าวสารยังไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง จึงจะมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายเวลาในการรับสมัครจากเดิมระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ ไปจนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
๔. มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการในเรื่องโครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนฯในด้านการรับสมัคร การออกข้อสอบ การจัดพิมพ์ ดำเนินการทดสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ รวมทั้งบริหารงบประมาณในโครงการฯ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด สำหรับ โรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ใช้ แบบทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อสอบแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ของสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการทดสอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนนและสอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน ทั้งนี้จะดำเนินการจัดสอบระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๗ โดย ศธ. จะสนับสนุนการดำเนินงาน
๕. กระทรวงศึกษาธิการ จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทางโทรทัศน์ และกระตุ้นเตือนให้กลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น พ่อแม่ / ผู้ปกครอง และนักเรียน ส่งบุตรหลานมาสมัครขอรับทุน
๖.โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนฯเป็นโครงการที่เด็กนักเรียนสนใจสอบถาม และสมัครขอรับทุนมากมาย ซึ่งในขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลนักเรียนในแต่ละจังหวัดที่นักเรียนประสงค์สมัครขอ รับทุน จำนวน ๒๓ จังหวัด ๑,๒๗๓ คน โดยจังหวัดที่ส่งนักเรียนสมัครขอรับทุนมากที่สุดคือจังหวัดหนองคาย ๕๑๓ คนและจังหวัดที่ส่งนักเรียนขอรับทุนน้อยที่สุดคือ จังหวัดภูเก็ต ๑ คน
๗. เร่งประชาสัมพันธ์ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา เร่งประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้นักเรียนสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อฯ ในกรอบระยะเวลาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนี้ให้จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อฯ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้จัดส่งขั้นตอนการดำเนินงานและกำหนดระยะเวลาในการ ดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องแล้ว

สุทธิชาติ วัฒนโสภณ
นงศิลินี โมสิกะ
สรุป/รายงาน


Posted in Odos News | No Comments »

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.