Latest Posts »
Latest Comments »
Popular Posts »

ทุนมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น

Written by admin on December 7, 2008 – 07:46

ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ผู้สนใจสมัครรับทุนขอให้จัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบ รวมทั้งเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ และบทคัดย่อ ไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้หากมีผู้สมัครเกิน 5 คน จะจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษของผู้สมัครในวันที่ 17 ธันวาคม 2551

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ที่มา : http://www.moe.go.th


Posted in ทุนการศึกษา | No Comments »

สรุปผลการสำเร็จการศึกษา โอดอส รุ่นที่1

Written by admin on December 6, 2008 – 08:15

สำนักงาน กพ. ประเทศไทย ได้สรุปผลการดำเนินการของทุน หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน หรือชื่อตามโครงการว่า โครงการทุนการศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอำเภอและกิ่งอำเภอในระดับอถดมศึกษา ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศทั้งสิ้น 50 ราย จาก 6 ประเทศ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐอินเดีย 15 ราย ราชอาณาจักเนเธอร์แลนด์ 5 ราย ประเทศญี่ปุ่น 1 ราย สมาพันรัฐสวิส 2 ราย สาธารณรัฐประชาชนจีน 3 ราย และสาธารณรัฐฝรั่งเศส 18 ราย โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและ สาขาวิชาดังรายละเอียดต่อไปนี้ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเดิม สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้ ทั้งรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 คลิกที่นี่


Posted in Odos News | 2 Comments »

เศร้าทุนอำเภอรุ่น 3 ยังไม่ได้เกิด

Written by admin on December 5, 2008 – 11:44

นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุน รุ่น 2 ซึ่งทำไฟไหม้หอพักที่ประเทศสวีเดนโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์สร้างความเสียหายเป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาท โดยที่ประชุมเห็นว่า แม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนที่ยากจน หากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กก็จะขาดกำลังใจ ที่จะเรียนต่อ เพราะต้องเสียดอกเบี้ยให้สถานที่พักร้อยละ 8 ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติกระทรวงการคลัง แต่ทั้งนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยทางโครงการฯจะหักค่าใช้จ่ายของนักเรียนเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบ
นางศรีวิการ์ กล่าวต่อไปว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมเห็นว่า ควรมีการจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศด้วย โดยอาจระดมทุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) น่าจะมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.ได้รับเรื่องไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ได้ทำให้เด็กได้ตระหนักและระมัดระวังมากขึ้น เพราะมีส่วนรับผิดชอบค่าเสียหายด้วย
“สำหรับการดำเนินการรุ่นที่ 3 ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่าต้องชะลอไปก่อน เพราะยังไม่ได้รับอนุมัติงบฯจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้เสนอขอใช้งบฯกลาง 180 ล้านบาท และงบฯผูกพัน 7 ปี อีก 4,900 ล้านบาท สำหรับนักเรียนทุน 1,003 คน แบ่งเป็น สายสามัญ 927 คน และอาชีวศึกษา 76 คน นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียน ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมว่า นักเรียนต้องกลับมาใช้ทุน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีความต้องการนักเรียนทุนที่จบสายวิชาชีพโดยตรงกลับเข้ามาทำงานในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่ง 2 รุ่นที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ เนื่องจากไม่มีอัตรารองรับ”นางศรีวิการ์ กล่าว.

ที่มา : เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 5 ธ.ค. 2551


Posted in Odos News, ประกาศทุน Odos | No Comments »

ศธ.ชะลอ 1อ. 1ทุน รุ่น3 ตั้งกองทุนช่วยนร.ต่างประเทศ

Written by admin on December 4, 2008 – 11:42

ศธ.ชะลอโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนรุ่นที่ 3 หลังครม.ยังไม่ได้อนุมัติงบ 4.9 พันล้าน พร้อมผนึกกระทรวงการต่างประเทศประสานคลังจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนรุ่น 2 เรียนสวีเดนทำไฟไหม้หอพักมูลค่าเสียหายกว่า 1 ล้าน สอนเด็กรับผิดชอบหักเงินเด็กเดือนละ 5 พันบาทช่วยค่าเสียหายจนกว่าเรียนจบ

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.2551 นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนว่า ที่ประชุมได้พิจาณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุน รุ่น 2 ซึ่งทำไฟไหม้หอพัก ที่ประเทศสวีเดน โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์สร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่า 1.07 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมพิจาณาแล้วเห็นว่า ถึงแม้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่เนื่องจากเป็นนักเรียนทุนที่ยากจน หากไม่เข้าไปช่วยเหลือเด็กจะขาดกำลังใจที่จะเรียนหนังสือ ทั้งนี้ กระทรวงต่างประเทศจะสำรองจ่ายค่าเสียหายไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำเรื่องเสนอขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง เพราะหากไม่มีรีบดำเนินการเด็กจะต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ 8 ให้แก่สถานที่พัก แต่การช่วยเหลือนี้นักเรียนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย โดยทางโครงการฯจะหักค่าใช้จ่ายของนักเรียนเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจะเรียนจบ

”เบื้องต้นคณะกรรมการฯได้ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนแล้วจำนวน 10,000 บาท และจะมีการขอรับบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียนทุนด้วยกัน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประชุมจึงเห็นว่า ควรจัดตั้งกองทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือนักเรียนทุนในต่างประเทศ โดยอาจระดมทุนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวจะต้องสร้างจิตสำนึกให้เด็กได้ตระหนักและระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เพราะหากเกิดขึ้นเด็กจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย อนาคตสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) น่าจะมีการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียนทุนยากจนที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่ง ก.พ.ได้รับเรื่องไปพิจารณา”นางศรีวิการ์ กล่าว

Read more »


Posted in Odos News, ประกาศทุน Odos | No Comments »

ชาวเว็บเทิดพระเกียรติ”พ่อของแผ่นดิน”

Written by admin on November 26, 2008 – 00:52

บริษัทดิจิคราฟต์ จำกัด (ประเทศไทย) ร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชเปิดตัวเว็บไซต์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พ่อของแผ่นดิน” และปวงชนชาวไทย นำเสนอด้วยรูปแบบใหม่นิทรรศการเสมือนจริง พร้อมเปิดให้คนไทยทั่วโลกร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม บนโลกอินเทอร์เน็ต

ดร.วิวัฒน์วงศ์วราวิภัทร์ ประธานกรรมการ บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด (ประเทศไทย) กล่าวเปิดตัวเว็บไซต์ www.fatherofkingdom.com โดยร่วมกับมูลนิธิ 5 ธันวามหาราชจัดทำขึ้น สำหรับให้ปวงชนชาวไทยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลกร่วมถวายพระพรในหลวง

เว็บนี้จะเป็นสื่อกลางให้คนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของมุมโลก ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรูปของการลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรผ่านโลกเสมือนจริง 3 มิติ รวมทั้งสามารถชมภาพพระราชกรณียกิจอีกมากมาย ประธานกรรมการบริษัทดิจิคราฟต์ กล่าว

เว็บฟาเธอร์ออฟคิงดอมยังเป็นโครงการนำร่องในการสร้างโลกเสมือนจริงทูลเกล้าฯถวายแด่ในหลวง ในอนาคตบริษัทวางแผนจะจัดทำโครงการต่อเนื่องตามมาอีกมากมาย โดยจะจัดทำให้เป็นเว็บไซต์ที่ประชาชนชาวไทยสามารถเข้ามาเรียนรู้พระปรีชาสามารถของพระองค์ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นดนตรี กีฬา ศิลปะ เช่น กิจกรรมการต่อเรือใบไมโครมด การเรียนรู้การทำเกษตรกรรมและการสร้างฝาย เป็นต้น

Read more »


Posted in Odos News | 1 Comment »